วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

CD แผน 51 การงานอาชีพ ป.3

CD - แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3 (แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551) ฉบับแก้ไขข้อมูลได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน ในแผ่น CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward Design
2.   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward Design
3.   แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
4.   แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
5.   แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
6.   แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ
7.   แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง Brain-Based Learning (BBL) สร้างเสริมสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ของผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้หลังการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design
9.  ใบงาน
10.  การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics
11.  แบบสังเกตพฤติกรรม
11.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
11.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
12.   ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

ราคา 350.00 บาท (รวมค่าดำเนินการในการสั่งซื้อและจัดส่งแล้ว)

รายละเอียดของ file ในแผ่นประกอบด้วย• แผนผังแสดงสัญลักษณ์และส่วนสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัด
• แผนผังแสดงสัญลักษณ์และส่วนสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
• คำชี้แจง
• ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
• ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างการจัดเวลาเรียน
• แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)   หน่วยการเรียนรู้ที่  1
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  1
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง : การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและ
การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง : การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว : การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว : การกรอกน้ำใส่ขวด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม : การทำความสะอาดห้องเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  2
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  2
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8    การเลือกใช้เสื้อผ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9    ความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10   การเนา

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  3
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  3
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  ความหมายของการประกอบอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  ขั้นตอนการประกอบอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  4
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  4
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  ความหมายและประเภทของผักสวนครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  หลักการปลูกผักสวนครัวและเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  การปลูกผักชีในภาชนะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  การปลูกสะระแหน่ในภาชนะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  การดูแลรักษาผักสวนครัวและประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าง• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  5
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  5
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  ของเล่นและของใช้ส่วนตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  วิธีการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานประดิษฐ์• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  6
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  6
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25  ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  วัสดุในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  กระบวนการงานประดิษฐ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
: กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
: ที่คั่นหนังสือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การออกแบบและเทคโนโลยี• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  7
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  7
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32  หลักการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33  ผลกระทบจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35  ประโยชน์ของการนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
• แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  8
• แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  8
• แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36  ประโยชน์ของข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37  วิธีการค้นหาข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38  การนำเสนอข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39  การดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40  ประโยชน์ของการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง
ภาคผนวก
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1, 2
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

สนใจสั่งซื้อ โดยโอนเงิน 350.00 บาท มาที่ เลขที่บัญชี 181-218249-2
ชื่อบัญชี ปนัดดา แป้นเมือง
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ตลาดยิ่งเจริญ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้
1. ชื่อสินค้าที่ต้องการซื้อ
2. จำนวนที่ต้องการซื้อ
3. ยอดเงินที่โอน
4. วันที่ - เวลาโอน
5. ชื่อ-ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับสินค้าที่ชัดเจนมาที่
e-mail : cd-shop87@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น